Obchodní podmínky

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

I. Základní pojmy

Ceník Dopravy: Aktuální Ceník Dopravy zveřejněný na Webové stránce ve Formuláři. Účinným se stává okamžikem zveřejnění, přičemž platí, že již potvrzené Objednávky se řídí Ceníkem Dopravy účinným v době Potvrzení. U jednotlivých druhů Zboží se může Cena Dopravy lišit.

Ceník Zboží: Aktuální Ceník Zboží zveřejněný na Webové stránce. Účinným se stává okamžikem zveřejnění, přičemž platí, že již potvrzené Objednávky se řídí Ceníkem Zboží účinným v době Potvrzení.

Formulář: Objednávkový formulář vyplněný Kupujícím při tvorbě Objednávky. Údaje do Formuláře je Kupující povinen uvádět úplně a pravdivě. O případné změně těchto údajů je povinen informovat Prodávajícího bez zbytečných odkladů.

Cena: Součet Ceny Zboží a Ceny Dopravce Dopravcem. Cena vždy obsahuje DPH.

Kupující: Osoba, která objednává u Prodávajícího na Webové stránce prostřednictvím Formuláře Zboží a hradí Cenu.

Dopravce: Smluvní partner Prodávajícího, který v rámci své podnikatelské činnosti zajišťuje přepravu a dodání Zboží.

Obchodní podmínky: Tyto, jakož i všechny minulé a všechny budoucí Obchodní podmínky Prodávajícího pro Webovou stránku. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit. Případné změny se stávají účinnými okamžikem jejich zveřejnění na Webové stránce, přičemž platí, že každá Smlouva se řídí Obchodními podmínkami účinnými v době jejího uzavření.

Objednávka: Objednávka konkrétního Zboží učiněná Kupujícím na Webové stránce prostřednictvím vyplnění Formuláře. Aby se Objednávka stala pro Kupujícího i Prodávajícího závaznou, musí být Prodávajícím Potvrzena na Kupujícím určenou e mailovou adresu.

OZ: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Potvrzení: Potvrzení o převzetí Objednávky učiněné Prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

Prodávající: Ing. Jiří Suchánek, IČO 74797123, DIČ CZ8804023778, se sídlem Pelechovská 855, 468 22 Železný Brod.

Provozovna: Masarykova 7, 468 22 Železný Brod - kontaktní místo, místo pro osobní odběr Zboží a místo pro řešení reklamací Zboží.

Smlouva: Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím v okamžiku, kdy je Potvrzení Objednávky doručeno Kupujícímu na jím určený e-mail.

Speciální nabídka: Služby nabízené Prodávajícím Kupujícímu prostřednictvím Webové stránky nad rámec prodeje Zboží. Podrobněji viz čl. V. Obchodních podmínek.

Účet: Bankovní účet Prodávajícího č. 212632640/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s. určený pro bezhotovostní úhradu Ceny. IBAN: CZ2206000000000212632640
SWIFT: AGBACZPP

Webová stránka: Webová stránka www.sport-suchanek.cz, nebo jiná internetová prezentace, na níž je nabízeno Zboží Prodávajícího. Kupující není bez předchozího svolení Prodávajícího oprávněn mimo Webovou stránku nebo mimo souvislost s uzavíráním Smlouvy jakkoli užít grafické, textové ani jiné prvky obsažené na Webové stránce.
Zboží: Movité věci nabízené Prodávajícím na Webové stránce. Prezentace tohoto Zboží na Webové stránce je pouze informativní. Prodávající není povinen Smlouvu uzavřít - ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se vylučuje.


II. Smlouva

A) uzavření

1.Kupující je povinen úplně a pravdivě vyplnit Formulář.
2.Posledním krokem před odesláním Objednávky Prodávajícímu je její finální kontrola. Kupující je za účelem následné úspěšné realizace obchodu povinen v rámci tohoto kroku detailně zkontrolovat úplnost a pravdivost údajů uvedených ve Formuláři.
3.Objednávka odeslaná Prodávajícímu představuje návrh na uzavření Smlouvy, jejíž obsah je určen Objednávkou (vyplněným Formulářem) a těmito Obchodními podmínkami.
4.Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu na Kupujícím ve Formuláři zadanou e-mailovou adresu doručeno Potvrzení.
5.Učiněním Objednávky Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Náklady těchto prostředků se nijak neliší od základní sazby a Kupující si je hradí sám.
6.Kupující ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností, za kterých byla Smlouva uzavřena.


B) Cena

1.Cena Zboží odpovídá Ceníku Zboží a je uvedena ve Formuláři (Objednávce). V případě dodání Zboží prostřednictvím Dopravce podle článku III. oddílu B) je k Ceně Zboží připočtena Cena Dopravy, jejíž výše je rovněž uvedena ve Formuláři (v Objednávce).
2.Způsob úhrady Ceny si Kupující zvolí ve Formuláři, přičemž platí, že úhrada v hotovosti je možná výhradně při osobním odběru Zboží podle článku III. oddílu A).
3.Zálohu na úhradu Ceny Prodávající nevyžaduje.
4.Cenu hradí Kupující Prodávajícímu v hotovosti v Provozovně, v hotovosti „na dobírku“ v místě určeném Kupujícím prostřednictvím Formuláře v Objednávce, nebo bezhotovostním převodem na Účet.
5.V případě hrazení Ceny na Účet je Kupující povinen řádně uvést variabilní symbol přidělený mu Prodávajícím v Potvrzení, přičemž platí, že povinnost úhrady Ceny je ze strany Kupujícího splněna připsáním částky Ceny na Účet. V případě platby v hotovosti nebo „na dobírku“ je Kupující povinen uhradit Cenu při převzetí Zboží.


C) dodání Zboží

1.Zboží může být Kupujícím odebráno přímo v Provozovně, nebo mu může být dodáno prostřednictvím Dopravce. Způsob dodání Zboží zvolí Kupující prostřednictvím Formuláře v Objednávce.
2.Pokud není účastníky dohodnuto jinak, Smlouva nezahrnuje montáž Zboží.
3.Podrobnosti o jednotlivých způsobech dodání Zboží jsou upraveny níže v článku III.


D) odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

1.Kupující, který je spotřebitelem, ve smyslu ustanovení § 419 OZ, občanského zákoníku, má podle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí Zboží. Aby byla dodržena lhůta pro takové odstoupení od této Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím této lhůty. V případě takového odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká. Kupující je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu nejpozději do 14 dní od odstoupení od Smlouvy, přičemž lhůta je dodržena odesláním Zboží Prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením Zboží (jako poštovné, balné apod.) Prodávajícímu nese Kupující ke své tíži. Bez zbytečných odkladů po vrácení Zboží Kupujícím vrátí Prodávající Kupujícímu přijaté prostředky. V případě, že dle Smlouvy bylo Zboží dodáno prostřednictvím Dopravce, vrátí Prodávající Kupujícímu v souladu s ust. § 1832 odst. 2 OZ pouze Cenu Zboží, neboť nejlevnějším způsobem dodání Zboží je jeho osobní převzetí v Provozovně. Prodávající je rovněž oprávněn proti nároku Kupujícího na vrácení Ceny Zboží jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody způsobené mu Kupujícím vrácením Zboží v poškozeném, opotřebovaném, částečně spotřebovaném nebo nekompletním stavu. Formulář odstoupení od Smlouvy je přílohou č. 1 těchto Obchodních podmínek. Vyplnění a odeslání formuláře na Webové stránce se neumožňuje.
2.Ustanovení předchozího odstavce o právu odstoupit od Smlouvy se v souladu s § 1837 OZ neuplatní mimo jiné i v případech, kdy je předmětem Smlouvy dodání Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího, Zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
3.Prodávající si vyhrazuje právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V takovém případě je povinen Kupujícímu bez zbytečných odkladů vrátit již případně uhrazenou Cenu. Prodávající konstatuje, že toto ustanovení může být z jeho strany uplatňováno zejména v případech, kdy stav zásob Prodávajícího neumožňuje řádné splnění Smlouvy, nebo pokud je Kupujícím osoba, která v předchozích právních vztazích s Prodávajícím porušila své povinnosti.
4.V záležitostech neupravených předcházejícími odstavci se odstoupení od Smlouvy řídí příslušnými právními předpisy.


E) Zboží na objednávku

1.Prostřednictvím zvláštního formuláře je Kupující na Webové stránce oprávněn Prodávajícímu sdělit, o koupi jakých movitých věcí má zájem (oddíl „Zboží na objednávku“).
2.Prodávající je následně oprávněn Kupujícímu prostřednictvím e-mailové komunikace koupi takového Zboží nabídnout. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je mezi Prodávajícím a Kupujícím ujednána Cena Zboží a způsob jeho dodání Kupujícímu.
3.Ustanovení oddílů A) a B) těchto Obchodních podmínek se na případy dle tohoto oddílu e) použijí pouze přiměřeně.


III. Dodání Zboží

A) osobní odběr v Provozovně
1.Osobní odběr Zboží je uskutečňován výhradně v Provozovně, a to v otevírací době uvedené na Webové stránce, pokud nebude Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.
2.Zboží je Kupujícímu předáno pouze v případě plného uhrazení Ceny. Platbou v hotovosti lze Cenu uhradit přímo v Provozovně.
B) dodání Dopravcem
1.Prostřednictvím Dopravce je Zboží dodáváno pouze na území České nebo Slovenské republiky.
2.V případě dodání Zboží Dopravcem hradí Kupující nejen Cenu Zboží, ale současně též Cenu Dopravce dle Ceníku Dopravce.
3.Zboží je dáno Dopravci k dodání Kupujícímu pouze v případě, že Kupující již v plné výši uhradil Cenu, nebo pokud v Objednávce zvolil způsob dodání Zboží tzv. „na dobírku“.
4.Zboží je Dopravcem dodáno na místo určené Kupujícím v Objednávce. Kupující je povinen Zboží převzít. Dopravce není povinen ověřovat totožnost Kupujícího.
5.V případě neúspěchu při dodávání Zboží může Dopravce Kupujícího telefonicky kontaktovat za účelem ujednání dalšího postupu. Pokud k navázání tohoto kontaktu z důvodu na straně Kupujícího nedojde nebo pokud nebude další postup dohodnut, dopraví Dopravce Zboží zpět do Provozovny. V případě, že se Zboží nachází v Provozovně, je Kupující povinen se do Provozovny v otevíracích hodinách bez zbytečných odkladů dostavit a Zboží odebrat. Náklady případného opakovaného doručování Zboží nese Kupující.
6.V případě nepřesné nebo neexistující adresy platí ustanovení předchozího odstavce přiměřeně.
7.V případě doručení Zboží prostřednictvím Dopravce je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení Ceny před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ o prohlídce Zboží před úhradou Ceny se nepoužije.
IV. Vady Zboží
A) osobní odběr v Provozovně
1.Kupující je povinen Zboží při převzetí řádně prohlédnout a případně zjištěné vady ihned v Provozovně uplatnit.
2.Pokud Zboží při převzetí trpí vadami, Prodávající se zavazuje k jejich odstranění, a to zejména formou výměny Zboží, a to buď celku, nebo jeho části.
3.Případné skryté vady Zboží je Kupující povinen u Prodávajícího uplatnit bezodkladně po jejich zjištění. V případě existence takových skrytých vad budou nároky Kupujícího uspokojeny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména formou slevy z kupní ceny nebo výměny Zboží či jeho části. Pro případnou výměnu Zboží platí, že bude včetně dopravy provedena na náklady Prodávajícího.
B) dodání Dopravcem
1.Kupující je povinen Zboží (včetně neporušenosti jeho obalu) při převzetí řádně prohlédnout a případně zjištěné vady u Prodávajícího bezodkladně uplatnit. V případě existence takových vad budou nároky Kupujícího Prodávajícím po dohodě s Kupujícím uspokojeny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména formou slevy z kupní ceny nebo výměny Zboží či jeho části. Pro případnou výměnu Zboží platí, že bude včetně dopravy provedena na náklady Prodávajícího.
2.Ustanovení odstavců 2. - 3. předchozího oddílu A) tohoto článku platí obdobně.
C) společná ustanovení
1.Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že:

a)Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával,
b)Zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle předlohy.
c)Zboží se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
d)Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.Ustanovení předchozího odstavce tohoto článku se neuplatní v případě Zboží prodávaného za nižší cenu, která byla ujednána již v důsledku vady Zboží nebo v důsledku opotřebení Zboží.
3.Kupující je dle ust. § 2165 OZ oprávněn uplatnit vadu Zboží do dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To dle § 2167 OZ neplatí v případě vady Zboží prodávaného za nižší cenu pro tuto vadu, pro případ opotřebení Zboží běžným užíváním nebo u použitého Zboží pro vadu odpovídající míře používání či opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
4.V případě reklamace Zboží spotřebitelem je Prodávající povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění reklamace. Prodávající takovou reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud nebude se spotřebitelem dohodnuta lhůta delší.
5.Práva a povinnosti účastníků plynoucí z vad Zboží se řídí příslušnými právními předpisy – zejména ustanoveními § 1914 - 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

V. Speciální nabídka
1. Prostřednictvím Webové stránky (oddíl „Akce a slevy“ a „Vrácení / výměna zboží“) Prodávající svým zákazníkům nabízí další služby navazující na základní prodej Zboží, jako je možnost zpětného výkupu Zboží Prodávající. Speciální nabídku Prodávající průběžně obměňuje.
2. Kupující bere na vědomí, že Speciální nabídka je pouze informativního charakteru a ohledně jejího případného využití je s Prodávajícím třeba uzavřít zvláštní smlouvu, která není Smlouvou.
VI. Ostatní ustanovení
1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, jakož i obchodních sdělení na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující rovněž souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
2.Kupující uděluje Prodávajícímu svůj výslovný souhlas s tím, aby všechny Kupujícím sdělené osobní údaje (zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, adresa elektronické pošty, IP adresa) v souladu s platnými právními předpisy automaticky nebo prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovával, a to při své podnikatelské činnosti související s prodejem Zboží. Prodávající je povinen s těmito údaji nakládat řádně dle příslušných právních předpisů, jako zejména zákona č. 101/2000 Sb. Prodávající není oprávněn bez předchozího souhlasu Kupujícího uvedené osobní údaje poskytovat třetím subjektům vyjma svých případných subdodavatelů nebo Dopravce.
3.Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v předchozím odst. 2 za účelem zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícího je Kupující při uzavírání Smlouvy oprávněn prostřednictvím Formuláře odmítnout. Po uzavření Smlouvy jej může odvolat prostřednictvím e-mailu uvedeného v Objednávce nebo písemně na adresu Prodávajícího.
4.Vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující úplným uhrazením Ceny.
5.Ve vztahu ke Kupujícímu není Prodávající vázán žádnými kodexy ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
6.Smlouva je uzavírána výlučně v českém jazyce. Prodávající ji v elektronické podobě archivuje bez umožnění přístupu Kupujícího.
7.Tyto Obchodní podmínky se pro Kupujícího stávají závaznými okamžikem odeslání Objednávky.
VII. Závěrečná ustanovení
1.Fotografie umístěné na Webové stránce jsou ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona autorskými díly. Kupující proto tímto bere na vědomí, že Prodávající je připraven podniknout veškeré právní kroky proti neoprávněnému nakládání s těmito fotografiemi.
2.Pro případ, že mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je ve smyslu OZ spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu ze Smlouvy, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může takový Kupující v souladu s ustanovením § 14 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. podat návrh na mimosoudní vyřešení tohoto sporu České obchodní inspekci (internetové stránky www.coi.cz), jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb.
3.Česká obchodní inspekce též vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává dozor Úřad pro ochranu osobních údajů. 4. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
5.V případě, že se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek stane či ukáže být neplatným nebo neúčinným, tato neplatnost či neúčinnost nemá vliv na ostatní ustanovení těchto Obchodních podmínek, přičemž namísto předmětného neplatného či neúčinného ustanovení se použije ustanovení jemu nejbližší, případně ustanovení obecných právních předpisů.
6.Smluvní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami ani Smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Tyto Obchodní podmínky byly na Webové stránce zveřejněny 26.10.2016
V Železném Brodě dne 26.10.2016
Ing. Jiří Suchánek

Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od Smlouvy spotřebitelem dle čl. II. oddílu D) odst. 3 Obchodních podmínek

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Ing. Jiří Suchánek
Pelechovská 855
468 22 Železný Brod

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o koupi tohoto zboží:

-…………………
-…………………

Datum objednání:…………………………………

Datum obdržení: …………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele:…………………………………

Adresa spotřebitele:…………………………………

Datum: …………………………………

Podpis spotřebitele:…………………………………

Facebook

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku a získejte další výhody.

 
Kontakt

Ing. Jiří Suchánek
Tel.: +420 607283261
e-mail: info@sport-suchanek.cz

Dotaz na prodejce

Potřebujete poradit?

Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.